en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

OrganizedFlex: WagwEU (NL)

In de WagwEU staan de arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers van buitenlandse werkgevers gevestigd in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein (EER) of Zwitserland die tijdelijk in Nederland werken. Daarnaast bevat de WagwEU maatregelen die de handhaving van grensoverschrijdende situaties verbeteren. 


Wanneer is de WagwEU van toepassing?
De WagwEU is van toepassing op detachering door buitenlandse werkgevers uit andere EER-landen of Zwitserland die in Nederland een dienst komen verlenen of tijdelijk met personeel komen werken. Er zijn drie categorieën van detachering binnen de WagwEU:

1. Zuivere dienstverlening: het personeel blijft onder eigen leiding en toezicht werken, bijv. uitbesteding;
2. Detachering binnen multinationale groepen;
3. Uitzendwerk: de ter beschikking gestelde werknemers werken onder leiding en toezicht van de ontvanger van de dienst (inlener).


Werken met een ZZP'ers in het buitenland valt ook onder zuivere dienstverlening binnen de WagwEU.


Verplichte arbeidsvoorwaarden
Buitenlandse werkgevers zijn verplicht om bepaalde minimale arbeidsvoorwaarden (harde kern) uit de arbeidswetgeving toe te kennen aan personeel dat tijdelijk in Nederland komt werken. Als een buitenlandse werkgever gaat werken in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, gelden ook de harde kern arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Gedetacheerde werknemers hebben recht op de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen die betrekking hebben op:

a. de maximumarbeidstijd en minimumrusttijden;
b. het minimumaantal vakantiedagen;
c. minimumlonen voor diverse zaken
d. voorwaarden voor de detachering van werknemers;
e. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk
f. beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van kinderen, jongeren en werkneemsters tijdens de zwangerschap of na de bevalling
g. gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake non-discriminatie.


Deze arbeidsvoorwaarden worden verder uitgewerkt en toegelicht in elke collectieve arbeidsovereenkomst.

Als de arbeidswetten niet worden nageleefd, kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Als harde kernbepalingen van de cao niet worden nageleefd, kunnen sociale partners een claim indienen.


Administratieve verplichtingen

Meldingsplicht

Dienstverrichters (werkgevers) en zelfstandigen uit de EER en Zwitserland die tijdelijk in Nederland komen werken, moeten zich vooraf registreren bij het online meldpunt voor buitenlandse werknemers.


De dienstontvanger, vaak de aannemer, inlener of opdrachtgever van de zelfstandige, moet controleren of er een melding is gedaan door de dienstverrichter en of deze correct is. Het controleplichtige bedrijf moet een automatische melding ontvangen van het online portaal (Posted Workers portal) als de melding is gedaan. Als er geen of een onjuiste melding is gedaan, moet het controlerende bedrijf (dienstontvanger) dit online melden.


Werknemers
De verplichting om bepaalde documenten beschikbaar te hebben op de werkplek:

  • legitimatie;
  • arbeidsovereenkomsten;
  • loonstrookjes;
  • arbeidstijdenoverzicht;
  • A1-formulieren;
  • betalingsbewijzen van het betaalde loon;

Extra voor derdelanders

Voor derdelanders geldt dat zij voldoen aan alle voorwaarden die in de Van der Els vrijstelling zijn vastgelegd. 


Deze documenten moeten schriftelijk of electronisch tot vijf jaar na beëindiging van het werk beschikbaar zijn. De documenten moeten beschikbaar zijn in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. 


Contactpersoon
De verplichting om een contactpersoon in Nederland aan te wijzen als aanspreekpunt voor de Nederlandse Arbeidsinspectie.


Inlichtingenverplichting

De verplichting om op verzoek van de Arbeidsinspectie informatie te verstrekken die de Inspectie nodig heeft om toezicht te kunnen houden.


Handhaving door inspectie SZW


Verplichtingen dienstverrichter en dienstontvanger

De Inspectie SZW controleert of dienstverleners (werkgevers) en dienstontvangers (opdrachtgevers) zich aan de WagwEU houden. Samen met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de Inspectie SZW direct toegang tot alle meldingen. Sociale partners kunnen ook gegevens opvragen bij het meldpunt bij controle op naleving van cao-bepalingen. Blijkt uit een inspectie dat de meldplicht en/of de controleplicht niet wordt nageleefd? Dan kan de meldingsplichtige (dienstverlener) maar ook de inspectieplichtige (dienstontvanger) een boete krijgen.


Dienstverleners kunnen bij het verrichten van diensten in een andere EU-lidstaat gebruik maken van iedere werknemer, dus ook van werknemers die geen onderdaan zijn van een EU-lidstaat.

Wilt u meer informatie over de WagwEU voor dienstverrichters (werkgevers), neem dan contact met ons op. 

 

NEEM CONTACT OP

 

ONZE WERKSTIJL IS GEBASEERD OP EENVOUD, VERTROUWEN EN DOELMATIGHEID