en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

OrganizedFlex: Uitleg detacheren


U bent een buitenlandse dienstverrichter (werkgever) in de EER of Zwitserland die een tijdelijke dienst of opdracht wil uitvoeren in een ander EU-land. Dienstverrichters kunnen elke werknemer met een EU nationaliteit inzetten bij het verrichten van diensten in een andere EU-lidstaat. 


Werknemers die geen onderdaan zijn van de Europees Economische Ruimte (EER) of Zwitserland (hierna: derdelanders) kunnen echter niet zomaar in Nederland worden tewerkgesteld. Zij hebben in principe een vergunning nodig om in Nederland te mogen werken en verblijven.


In sommige gevallen hoeft de (vaak) complexe procedure om dergelijke vergunning te krijgen evenwel niet worden gevolgd. Dat is bijvoorbeeld het geval voor derdelanders die in dienst zijn van een onderneming die in de Europese Unie is gevestigd en in het kader van hun tewerkstelling tijdelijk in Nederland worden gedetacheerd voor een specifiek project. Deze uitzondering wordt in de volksmond wel eens de "Van der Elst vrijstelling" genoemd. 


De "Van der Elst vrijstelling" houdt in dat derdelanders die vanuit een lidstaat van de Europese Unie naar Nederland worden gedetacheerd automatisch toelating tot de arbeidsmarkt krijgen indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 1. De derdelander wordt tewerk gesteld door een onderneming die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland;
 2. De derdelander komt naar Nederland om diensten te verrichten namens zijn werkgever;
 3. De derdelander heeft in de lidstaat van verblijf een geldig verblijfsrecht van meer dan 3 maanden;
 4. De derdelander is wettig tewerkgesteld in de lidstaat van verblijf en met een geldige arbeidovereenkomst;
 5. De toelating tot tewerkstelling in de lidstaat van verblijf zijn minstens geldig voor de duur van het in Nederland uit te voeren werk;
 6. De derdelander beschikt over een paspoort en een verblijfsvergunning met een geldigheidsduur die minstens gelijk is aan de duur van de werkzaamheden in Nederland. Op die manier wordt de terugkeer naar het land van oorsprong of de lidstaat van verblijf verzekert. 

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen deze personen samen met de EU-burgers vrij over de Europese grenzen bewegen om in Nederland te komen werken.


Rechten en plichten

Werknemers hebben recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die gelden  in het EU-land waarnaar ze worden gedetacheerd. Dit wordt geregeld in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten de Wet (Wet Avv).


De eerste 12 maanden

De belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden waar uw medewerkers de eerste 12 maanden van hun detachering recht op hebben zijn:

 • het wettelijk minimum loon;
 • regels voor werktijden en voldoende rusttijden;
 • veilige arbeidsomstandigheden;
 • een minimaal aantal betaalde vakantiedagen;
 • een gelijke behandeling van mannen en vrouwen;

Deze arbeidsvoorwaarden staan in de Nederlandse arbeidswetgeving. In sectoren waar een algemeen verbindend verklaarde CAO geldt, hebben uw werknemers recht op de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze CAO.

Na 12 maanden

Na 12 maanden (en in sommige gevallen 18 maanden) hebben gedetacheerde medewerkers recht op aanvullende Nederlandse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. 

Namelijk:
Alle arbeidsvoorwaarden uit de Nederlandse arbeidswetten en algemeen verbindend verklaarde cao's.

Meldplicht
In het geval van tewerkstelling in Nederland moet u zich als werkgever aan een aantal administratieve verplichtingen houden, waaronder de meldplicht dat minimaal 2 dagen voorafgaand van de terwerkstelling moet zijn gedaan in het online portal (Posted Workers Portal). De dienstontvanger (opdrachtgever) moet de gegevens controleren en tevens goedkeuren in het online portal.

Uitvoering

De  Europese wet -en regelgeving wordt echter complexer en intensiever gehandhaaft. Door de diversiteit aan vragen op het gebied van administratieve verplichtingen, een vaste inrichting of alleen bedrijfsregistratie, cao's, loonheffing, sociale lasten,, btw, Europese- en lokale wetgeving voor detachering kunnen deze dan ook niet meer los van elkaar gezien worden. Er is dan ook steeds meer behoefte aan een integrale dienstverlening.

De unieke combinatie van onze kennis en ons digitale platform "DigitalOflex" zorgen voor een effectieve werkwijze en volledige transparantie van het verplichte administratieve proces. Elke aangesloten partij in de keten is altijd volledig op de hoogte van het gehele detacheringsproces.  

Cliënten

Wij werken voor dienstverrichters (werkgevers) die hun bedrijfsactiviteiten en medewerkers willen verplaatsen naar andere EU-lidstaten. Zij kennen hun medewerkers, spreken dezelfde taal, en hebben ze veelal zelf opgeleid waardoor men weet wat men aan elkaar heeft.


We werken ook voor dienstverrichters (werkgevers) die hun bedrijfsactiviteiten niet verplaatsen of uitbreiden naar andere landen, maar het wel belangrijk vinden dat hun medewerkers zich blijven ontwikkelen. Wij zorgen ervoor hun elders te detacheren zodat zij  hun nieuw opgedane ervaringen kunnen toepassen in het eigen bedrijf.

Ook ondersteunen wij dienstverrichters (werkgevers) die hun medewerkers de gelegenheid willen geven te werken in een andere branche. Dit kan zich voordoen wanneer er onvoldoende werk is door onder andere economische ontwikkelingen of wanneer uw medewerker behoefte heeft aan meer uitdaging.

 

ONZE WERKSTIJL IS GEBASEERD OP EENVOUD, VERTROUWEN EN DOELMATIGHEID.Zo werkt OrganizedFlex

 • OrganizedFlex is de partner voor dienstverrichters (werkgevers) die hun activiteiten, met eigen medewerkers,  gedeeltelijk of volledig willen verplaatsen naar een ander land. De Europese wetgeving van vrij verkeer van personen en diensten biedt u deze unieke mogelijkheid. OrganizedFlex begeleid bedrijven bij deze transitie zodat zij direct de nieuwe bedrijfsactiviteiten kunnen starten.
 • OrganizedFlex heeft contact met dienstontvangers (ondernemers) die op zoek zijn naar talentvolle (vak)mensen. Zij krijgen toegang tot een eigen digitale backoffice waarin zij zelf, of in overleg met ons HR team, hun vacatures kunnen plaatsen en beheren. Wanneer u de juiste (vak) mensen kunt uitlenen dan brengen wij u in contact met de dienstontvangers (ondernemers).

Neem direct contact met ons op!

MAAK EEN AFSPRAAK
Wilt u direct klant worden?

Dat kan natuurlijk ook. Vul dan direct onderstaand formulier in. 


Na goedkeuring (doorlooptijd 48 uur) krijgt u direct toegang tot uw persoonlijk digitale omgeving om vacatures te kunnen plaatsen en beheren. Loading

 • OrganizedFlex gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.