en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

OrganizedFlex: Het belang van certificeren

Certificeringsplicht per 1 januari 2025 definitief

Het is belangrijk hierbij te vermelden dat deze certificeringsplicht onlangs door de 2e kamer is goedgekeurd. In samenwerking met Stichting Normering Arbeid worden de eisen van het nieuwe certificaat vormgegeven.

Wanneer de certificering definitief en duidelijk wordt welke eisen daarbij worden gesteld, brengen wij u hier uiteraard graag van op de hoogte.

Zelfregulering en vergunningsplicht

De meeste Europese landen hebben geen vergunningsplicht meer voor intermediaire organisaties. Wanneer je de combinatie zelfregulering en ketenaansprakelijkheid bekijkt is er vanuit het werkveld toch de wens een keurmerk te hebben om de betrouwbaarheid van een Intermediaire organisatie te beoordelen. De organisaties SNA (Stichting Normering Arbeid) en SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) zijn organisaties die een keurmerk toekennen aan binnenlandse en buitenlandse bedrijven op basis van een interne audit door een onafhankelijke consulent.

ORGANIZEDFLEX - Automatiseren en borgen
Europese arbeidsrecht wetten worden in een hoog tempo gewijzigd en aangepast. Daarnaast is er ook nog eens een diversiteit aan lokale w
etten. Voor ondernemers zijn deze ontwikkelingen bijna niet te volgen. Wij bieden een oplossing die de Europese wetgeving en wijzigingen integraal opvolgt. OrganizedFlex heeft geïnvesteerd in DigitalOflex. In deze applicatie wordt het werkproces vastgelegd die automatisch wordt geborgd door de Europese wet -en regelgeving. Voor u als ondernemer werkt dit het meest effectief en efficiënt. 


Verplichte certificering uitzendbureaus - vervolg

Vanaf 2025 wordt het voor uitzendbureaus verplicht een certificaat te hebben. Ook inleners mogen dan uitsluitend zakendoen met uitzendbureaus die gecertificeerd zijn.

De belangrijkste doelstelling van deze certificering is om ter beschikking gestelde medewerkers te beschermen. Daarnaast wil het kabinet de markt voor uitzend- en detacheringsbureaus eerlijk en transparant maken, waardoor er geen voordelen kunnen ontstaan door het niet volgen van de regels.

Voor wie geldt deze certificeringsplicht?

De kern van het verplichte certificeringsstelsel is dat:

Iedere organisatie die arbeidskrachten wil uitlenen zal zich moet laten certificeren.

Alle ondernemingen die medewerkers willen inlenen, mogen dat alleen doen middels partijen die gecertificeerd zijn. Ook in het geval van doorleensituaties.

Deze certificeringsplicht zal gaan gelden voor alle ondernemingen die onder de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) vallen. Hiermee worden ook ondernemingen die maar in beperkte mate medewerkers ter beschikking stellen verplicht zich te laten certificeren.

SNA-keurmerk als basis

Aan de basis van de certificeringsplicht liggen de al bestaande eisen vanuit het SNA-keurmerk. Waaronder juiste afdracht loonheffingen, omzetbelasting, wettelijk minimumloon en vakantiebijslag en controle op het mogen werken in Nederland. Het SNA-keurmerk zal komen te vervallen en vervangen worden door het nieuwe verplichte certificaat.

Wat houdt de verplichte certificering voor uitzendbureaus in?

De eisen van het SNA-keurmerk worden aangevuld met de volgende verplichtingen:

Een bankgarantie van € 100.000,-.
Deze garantie moet voorkomen dat organisaties zichzelf failliet verklaren waardoor achterstallige lonen of boetes niet meer betaald worden. Om startende uitleners te sparen zal in de eerste 6 maanden een bankgarantie van € 50.000,- worden gevraagd. Na 6 maanden wordt het bedrag verhoogd naar € 100.000,- 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Deze VOG moet worden aangevraagd voor het verkrijgen van het certificaat én bij bestuurswisselingen. Op deze manier wordt voorkomen dat bestuurders van een organisatie die relevante strafbare feiten hebben gepleegd een uitzend- of detacheringsbureau kunnen beginnen.

Betalen van het juiste loon op basis van de loonverhoudingsnorm.
Met andere woorden, uitzendkrachten moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als medewerkers in dienst bij de opdrachtgever met dezelfde functie. In uiterste gevallen kan er een controle op de werkplek plaatsvinden waarbij bevooroordeeld wordt of de functie die de medewerker uitvoert overeenkomt met de doorgegeven informatie.

Bieden van een veilige werkplek.
Het is nu al verplicht om informatie over veiligheid op de werkplek aan medewerkers door te geven voordat ze starten met de werkzaamheden. Deze verplichting voor uitleners zal per 1 januari 2025 ook daadwerkelijk gecontroleerd worden.

Aanbieden van passende huisvesting.
Wanneer u woonruimte aanbiedt aan uw medewerkers dan moet deze voldoen aan de SNF eisen. Zo moet de woning worden aangeboden door een woningcorporatie of een gecertificeerde verhuurder. Wanneer de uitlener ook de verhuurder is, moet deze een SNF-certificering hebben.

Controle op aansluiting bij een pensioen.
Er wordt op dit moment onderzocht hoe deze controle vorm gaat krijgen. De basis is dat medewerkers worden aangesloten bij de juiste pensioenuitvoerders.

Beperking van inlenersaansprakelijkheid

Ook in het nieuwe stelsel is het mogelijk om de fiscale inleneraansprakelijkheid te beschermen door gebruik te maken van een G-rekening en te werken met een gecertificeerd uitzend- of detacheringsbureau. De bestaande regeling wordt wel op 2 onderdelen aangepast, namelijk:

Het stortingspercentage op de G-rekening wordt verhoogd van 25% naar 35% van de factuursom.

Inleners die niet storten op een G-rekening kunnen gemakkelijker aansprakelijk worden gesteld door de Belastingdienst. De inlener kan namelijk voor de 35% van de loonsom aansprakelijk worden gesteld, of voor het verschil tussen het gestorte bedrag en 35%.
 

Wat betekent dit voor je samenwerking met Organizedflex

Bij Organizedflex staat kwaliteit en werken volgens wetgeving voorop, in alles wat we doen. We staan achter het feit dat uitgebreidere en bredere kaders worden gesteld aan de branche zodat u verzekerd bent van kwaliteit en dat er wordt gewerkt volgens wetgeving. Wel is het belangrijk dat de nieuwe wet uitvoerbaar, werkbaar, betaalbaar en controleerbaar blijft. 

Wilt u meer informatie ontvangen hoe u zich kunt voorbereiden op de nieuwe wetgeving voor uitleners (Dienstverrichters) en inleners (Opdrachtgevers), neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

NEEM CONTACT OP


ONZE WERKSTIJL IS GEBASEERD OP EENVOUD, VERTROUWEN EN DOELMATIGHEID