en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

Privacyverklaring

MODEL PRIVACY STATEMENT 

1. Inleiding 

 

CITIUM Uitzendbureau BV hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. CITIUM Uitzendbureau heeft daarom dit privacy statement opgesteld. CITIUM Uitzendbureau behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft CITIUM Uitzendbureau u inzicht hoe in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat. 

 

2. Wie zijn wij                          

 

CITIUM Uitzendbureau B.V. met Kamer van Koop Handel nummer 58324712 is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. CITIUM Uitzendbureau schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. CITIUM Uitzendbureau blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt CITIUM Uitzendbureau contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. 

 

3. Technische informatie 

 

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw ISP, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de (geo) locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website. 

 

4. Cookies 

 

CITIUM Uitzendbureau maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen bij de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend, wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

 

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

 

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en te verwerken: 

• Als u CITIUM Uitzendbureau toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. 

• Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; 

• Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op CITIUM Uitzendbureau.rust; 

• Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen; 

• Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan CITIUM Uitzendbureau. is opgedragen; 

• Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CITIUM Uitzendbureauof van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. 

 

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens 

 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, payroll, salarisadministratie, inzetbaarheid en werving & selectie. CITIUM Uitzendbureau gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden: 

 

• Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen. 

• U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van CITIUM Uitzendbureau en van derden.  

• Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten uit ons leerwerkbedrijf

• Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren. 

• Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. 

• Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen. 

• Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader een screening. 

• Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training en opleiding. 

• Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering. 

• Voor naleving van wet- en regelgeving, maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u? 

 

CITIUM Uitzendbureau kan van u als werkzoekende, en/of zakelijke relatie de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn. 

 

Werkzoekende of kandidaat 

• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens 

• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht 

• Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning 

• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring 

• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat. 

• Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto) 

• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

 

 

8. Derden 

 

CITIUM Uitzendbureau kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van CITIUM Uitzendbureau, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens CITIUM Uitzendbureau diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. 

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. 

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. CITIUM Uitzendbureau heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

 

 

9. Uw rechten 

 

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van één van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen. 

 

inzage en/of wijzigen gegevens 

U kunt ons op elk gewenst moment via mailadres info@Citiumuitzendbureau.com of via telefoon nummer +31 6 53 35 54 34 dan wel per brief Industrieweg 26c, 5541 EA Voorschoten verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken. Voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. 

 

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. 

 

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte. 

 

Verwerking van uw gegevens beperken 

 

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via mailadres info@Citiumuitzendbureau.com dan wel per brief op Industrieweg 26c, 5541 EA Voorschoten indienen. 

 

Wanneer wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

 

Recht om gegevens over te dragen 

 

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm opvragen via mailadres info@Citiumuitzendbureau.com of telefoonnummer +31 6 53 35 54 34. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden. 

 

Recht om vergeten te worden 

 

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via mailadres info@Citiumuitzendbureau.nl of telefoonnummer +31 6 53 35 54 34 dan wel per brief op Haven 16 2161 HK Lisse verzoeken al uw gegevens te verwijderen. 

 

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden. 

 

Procedure, responstermijn en kosten 

 

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan 

worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt. 

 

10. Beveiliging 

 

CITIUM Uitzendbureau doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is CITIUM Uitzendbureau met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 

 

11. Bewaartermijn 

 

CITIUM Uitzendbureau bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. 

 

12. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door CITIUM Uitzendbureau dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via e-mailadres info@Citiumuitzendbureau.com of Industrieweg 26c, 5541 EA Voorschoten. 

 

Indien u het niet eens bent met het gebruik door CITIUM Uitzendbureau  van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

13. Datalek 

 

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@Citiumuitzendbureau.com of via telefoon nummer +31 6 53 35 54 34 of Industrieweg 26c, 5541 EA Voorschoten.

 

14. Wijzigingen 

 

CITIUM Uitzendbureau behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen CITIUM Uitzendbureau en een betrokkene. 

 

15. Overige bepalingen 

 

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.