en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

OrganizedFlex: WagwEU (BE)

In de WagwEU staan de arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers van buitenlandse werkgevers gevestigd in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein (EER) of Zwitserland die tijdelijk in België werken. Daarnaast bevat de WagwEU maatregelen die de handhaving van grensoverschrijdende situaties verbeteren.

 

Wanneer is de WagwEU van toepassing?
De WagwEU is van toepassing op detachering door buitenlandse werkgevers uit andere EER-landen of Zwitserland die in Nederland een dienst komen verlenen of tijdelijk met personeel komen werken. Er zijn drie categorieën van detachering binnen de WagwEU:

1. Zuivere dienstverlening: het personeel blijft onder eigen leiding en toezicht werken, bijv. uitbesteding;
2. Detachering binnen multinationale groepen;
3. Uitzendwerk: de ter beschikking gestelde werknemers werken onder leiding en toezicht van de ontvanger van de dienst (inlener).


Werken met een ZZP'er in het buitenland valt ook onder zuivere dienstverlening binnen de WagwEU.


Verplichte arbeidsvoorwaarden
Buitenlandse werkgevers zijn verplicht om bepaalde minimale loon- en arbeidsvoorwaarden uit de arbeidswetgeving toe te kennen aan personeel dat tijdelijk in België komt werken. Als een buitenlandse werkgever gaat werken in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde CAO (Intersectorale) van toepassing is, gelden ook de loon- en arbeidsvoorwaarden uit deze CAO. Gedetacheerde werknemers hebben recht op de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen die betrekking hebben op:

a. de maximumarbeidstijd en minimumrusttijden;
b. het minimumaantal vakantiedagen;
c. minimumlonen voor diverse zaken
d. voorwaarden voor de detachering van werknemers;
e. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk
f. beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van kinderen, jongeren en werkneemsters tijdens de zwangerschap of na de bevalling
g. gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake non-discriminatie.


Deze arbeidsvoorwaarden worden verder uitgewerkt en toegelicht in elke collectieve arbeidsovereenkomst.

Als de arbeidswetten niet worden nageleefd, kan de Arbeidsinspectie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een boete opleggen. Als de kernbepalingen van de cao niet worden nageleefd, kunnen sociale partners een claim indienen.


Administratieve verplichtingen

Meldingsplicht

Dienstverleners (werkgevers) en zelfstandigen uit de EER en Zwitserland die tijdelijk in België komen werken, moeten zich vooraf registreren bij het online meldpunt voor buitenlandse werknemers om een LIMOSA verklaring te krijgen. 


Modaliteiten bij aankomst in België
Een EU-burger is verplicht om zich binnen 10 werkdagen na aankomst op het Belgisch grondgebied te melden bij de gemeente van verblijf. Voor derdelanders geldt deze meldingsplicht binnen 3 dagen. Indien de werknemers in een hotel, pension, camping of jeugdherberg verblijven zal het hotel moeten zorgdragen voor de aanmelding, zolang het verblijf beperkt blijft tot 90 dagen. Na aanmelding ontvangt men in beide gevallen een kaart (3ter) van de gemeente.  


Deze aankomstmelding is in het bijzonder belangrijk voor derdelanders. Indien zij deze formaliteiten niet naleven, worden zij vermoed illegaal in België te verblijven. Het is voor de Belgische opdrachtgever dan ook van groot belang om te verifieren of de aankomstverklaring in orde werd gemaakt. 


Statuutwijziging van kort naar lang verblijf

Indien het Belgisch project een (vermoedelijke) duur van meer dan 90 dagen heeft, moet de derdelander na zijn melding van aankomst bij de gemeente, een statuutwijziging aanvragen voor lang verblijf. Dat doet hij door een zogenaamd A-Kaart aan te vragen. 


De electronische A-kaart geeft de derdelander een tijdelijk recht om in België te werken en te verblijven. 

De A-kaart dient te worden hernieuwd tussen de 40st en 30st dag voor de vervaldatum.


Werknemers
De verplichting om bepaalde documenten beschikbaar te hebben op de werkplek:

  • legitimatie;
  • arbeidsovereenkomsten;
  • loonstrookjes;
  • arbeidstijdenoverzicht;
  • A1-formulieren;
  • betalingsbewijzen van het betaalde loon;

Extra voor derdelanders

Voor derdelanders geldt dat zij voldoen aan alle voorwaarden die in de Van der Elst vrijstelling zijn vastgelegd. 

 

Deze documenten moeten schriftelijk of electronisch tot vijf jaar na beëindiging van het werk beschikbaar zijn. De documenten moeten beschikbaar zijn in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. 


Contactpersoon
De verplichting om een contactpersoon in België aan te wijzen als aanspreekpunt voor de Belgische Arbeidsinspectie. 


Inlichtingenverplichting

De verplichting om op verzoek van de Arbeidsinspectie informatie te verstrekken die de Inspectie nodig heeft om toezicht te kunnen houden.

 

Handhaving door Arbeidsinspectie FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg.


Verplichtingen dienstverrichter en dienstontvanger

De Arbeidsinspectie controleert of dienstverleners (werkgevers) en dienstontvangers (opdrachtgevers) zich aan de WagwEU houden. De Arbeidsinspectie heeft direct toegang tot alle meldingen. Sociale partners kunnen ook gegevens opvragen bij het meldpunt bij controle op naleving van CAO-bepalingen. Blijkt uit een inspectie dat de meldplicht en/of de controleplicht niet wordt nageleefd? Dan kan de meldingsplichtige (dienstverlener) maar ook de inspectieplichtige (dienstontvanger) een boete krijgen.


Dienstverleners kunnen bij het verrichten van diensten in een andere EU-lidstaat gebruik maken van iedere werknemer, dus ook van werknemers die geen onderdaan zijn van een EU-lidstaat.

Wilt u meer informatie over de WagwEU voor dienstverrichters (werkgevers), neem dan contact met ons op. 

 

NEEM CONTACT OP

 

ONZE WERKSTIJL IS GEBASEERD OP EENVOUD, VERTROUWEN EN DOELMATIGHEID